Projekt dansefilm

Station Next har i samarbejde med Dansehallerne udviklet Projekt Dansefilm, der har fokus på, at elever udvikler deres egen koreografi – dans og bevægelser – og omsætter koreografien til en 60 sekunders dugfrisk dansefilm ved at træffe bevidste valg om mediets virkemidler.

Projekt Dansefilm kombinerer fagene dansk og idræt med medier.

I Projekt Dansefilm arbejder eleverne i hold á 4-6, som varetager hver deres funktion. Hvert hold skal i fællesskab udvikle en visuel idé under temaet FREMTID ved hjælp af moodboards og ordskyer. Herefter arbejder de forskellige funktioner med at skabe billeder, koreografi, scenografi og kostumer.

postproduktionen kan der klippes to versioner af samme film, så alle kommer til redigeringscomputeren. Eller man kan lade et par elever lave en plakat til filmen, mens de andre klipper den. (Læs flere forslag til planlægningen af undervisningen i lærervejledningen).

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Funktioner og kompetencer

I en dansefilmproduktion er der brug for mange forskellige kompetencer, som vi er sikre på befinder sig i en klasse.

Der er 4-6 elever på hvert dansefilmhold:

 • Koreografen - skal være både tjekket og kreativ og kunne arbejde selvstændigt.
 • Fotografen - skal være disciplineret, selvstændig og hårdtarbejdende.
 • Production designeren - skal have sans for tøjstil, rum, farver og stemninger og være praktisk anlagt.
 • Danseren (op til tre)- skal ikke være genert, og turde udtrykke holdets idé i bevægelser/dans, mens de andre ser på.

Holdsammensætningen er vigtig og er nærmere beskrevet i lærervejledningen.

 

Mål med undervisningsmaterialet

Projekt dansefilm integrerer på en innovativ måde bevægelse i undervisningen. 

OM BEVÆGELSE I UNDERVISNIGNEN

FORENKLEDE FÆLLES MÅL OM BEVÆGELSE I UNDERVISNIGNEN:

På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning.

Motion og bevægelse kan indgå i skoledagen på mange måder. Det kan for eksempel ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende. Det kan også ske ved større og kontinuerlige aktiviteter, fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. Motion og bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdets byrum og naturarealer samt i klasseværelset. Det er op til den enkelte skole at bruge motion og bevægelse aktivt til at styrke elevernes læring, motivation og sundhed.
(Kilde: www.emu.dk)

Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i det tværgående emne It og medier. Eleven arbejder især i positionen som målrettet og kreativ producent, men berører også de øvrige positioner. 

DE 4 ELEVPOSITIONER

DE 4 ELEVPOSITIONER:

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående emne It og medier opereres der med fire positioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger 
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

(Kilde: www.emu.dk)

Filmproduktion taler også ind i de fire dimensioner, der er beskrevet for det tværgående tema Innovation og entreprenørskab: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. I FFM står der: "Intentionen er, at skolen skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Eleverne skal kunne forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være medskabere af deres liv, af samfundet og af vækst”. 

Vi har desuden udpeget de faglige mål, der er relevante for målgruppen (udskolingen):

DANSK - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

IDRÆT - færdigheds- og vidensmål (efter 7. og 9. klasse)

 

Forslag til læringsmål

Eleverne kan lære at:

 • lave en ordsky ud fra et tema *
 • lave et moodboard, dvs. gengive en stemning vha. en billedcollage *
 • omsætte et koncept til bevægelser
 • skabe en koreografi med flere personer
 • finde en location og bearbejde den scenografisk, så den passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde kostumer, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • kende de forskellige billedudsnit og perspektiver
 • lave et fotostoryboard
 • vælge et stykke musik, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • fremstille råoptagelser til en film *
 • redigere en film
 • kende til simple regler for ophavsret og kreditering
 • lave en filmplakat
 • analysere egen og andres dansefilm *

* Da eleverne har hver sin funktion (ansvarsområde), varierer det hvilke af ovenstående punkter hver elev lærer. Alle på holdet lærer de med * markerede punkter.